Schoolbestuur in de MR?

Mag de 'schoolleiding' zich verkiesbaar stellen / stemmen?

Degene die deel uitmaken van  ‘het bevoegd gezag’ (bestuursleden) mag geen zitting nemen in de MR (personeelsgeleding).  Ook een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden, kan geen lid zijn van de medezeggenschapsraad.

Scroll naar boven