draaiboek
MR-verkiezingen

Draaiboek MR-verkiezingen

Stap voor stap een nieuwe Medezeggenschapsraad

Het organiseren van MR-verkiezingen hoeft niet moeilijk te zijn, de verkiezingsprocedure van de medezeggenschapsraad wordt vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. In eerste instantie is de medezeggenschapsraad zelf verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de schoolleiding dat er op school een goed functionerende MR is.

Draaiboek / stappenplan:

Klik onderstaand op de ‘+’ voor meer informatie. Genoemde weken betreffen een richtlijn, gestelde termijnen kunnen reglementair afwijken.

Tot 9 weken voor de verkiezing:

Is er al een MR? Dan is de MR zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen. De MR kan ook een zogenaamde verkiezingscommissie instellen. In een verkiezingscommissie kunnen, naast MR-leden ook leden uit de ouderraad, personeelsraad of leerlingenraad zitting nemen.

Toets het MR-reglement aan de actuele wet- en regelgeving (zie website https://www.infowms.nl/modelreglementen). Voorziet het reglement in digitale MR-verkiezingen? Zo niet, neem dan contact met ons op en we helpen u graag verder.

De verkiezingscommissie heeft een aantal verantwoordelijkheden, waaronder het vaststellen van een periode waarin mensen zich kunnen kandidaat stellen voor de MR en de periode waarin mensen kunnen stemmen (indien er meer kandidaten dan zetels zijn).

Bepaal aan de hand van de lopende zittingsduur van de MR wanneer de nieuwe MR geïnstalleerd dient te zijn. Bepaal aan de hand van deze datum de periodes voor kandidaatstelling en eventuele verkiezingen. Houd hiermee (uiteraard) rekening met vakantieperiodes, feestdagen en mogelijke perioden met extra werkdruk.

Het organiseren van Online verkiezingen vraagt om faciliteiten. Al deze zaken kosten tijd en geld. Denk hierbij aan een verkiezingscampagne, het werven van kandidaten (digitaal?), en de kosten van digitale verkiezingen.

Ouders en personeelsleden mogen zich kandidaat stellen voor de MR. In het voortgezet onderwijs mogen ook leerlingen zitting nemen.

Vaak hebben ouders, personeel en leerlingen wel belangstelling voor de Medezeggenschapsraad, maar hebben zij onvoldoende kennis over hetgeen de MR doet en welke taken MR-leden hebben. Voorafgaande aan de kandidaatstelling is het daarom zinvol om de achterban / betrokken hierover te informeren.

Met een doelgerichte campagne kunt u kandidaten werven en/of kiezers warm laten lopen voor de Medezeggenschapsraad. Een goede campagne resulteert veelal in meer animo voor de MR en een hoger opkomst bij eventuele verkiezingen. MRverkiezingen.nl kan u hierin ondersteunen met bijvoorbeeld (maatwerk) postermateriaal.

Tot 5 weken voor de verkiezing:

Voorafgaande aan de kandidaatstellingstermijn (regelmentair vastgelegd), stelt de MR een lijst samen met verkiesbare en kiesgerechtigde medewerkers.

Iedereen die op de dag van kandidaatstelling deel uit maakt van het personeel of ouder is, is kiesgerechtigd en verkiesbaar. Bij het voortgezet onderwijs geldt dit ook voor leerlingen.

Een nieuwe MR begint met het oproepen van kandidaten voor de MR.

MRverkiezingen.nl kan ook de werving van kandidaten digitaal verzorgen. Verkiesbare ouders, medewerkers en leerlingen ontvangen een persoonlijke e-mail met daarin uitleg én een knop naar een persoonlijk online kandidaatstellingsformulier. Kandidaat stellen in slechts 2 muisklikken.

Na sluiting van de kandidaatstellingstermijn (globale richtlijn: 6 weken voor de geplande verkiezingen) kan de totale kandidatenlijst per geleding worden opgesteld.

Tot 3 weken voor de verkiezing:

De kandidatenlijst bekend maken aan medewerkers en directie.

Zodra de definitieve kandidatenlijst bekend is, wordt ook duidelijk in welke geleding(en) verkiezingen noodzakelijk zijn. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan zetels, zijn er geen verkiezingen nodig en kunt u de MR-verkiezing nog kosteloos bij ons annuleren.

Zodra bekend is dat MR-verkiezingen nodig zijn, kan offerte worden aangevraagd bij OnlineORverkiezingen.nl.Na bevestiging van de opdracht ontvangt u van MRverkiezingen.nl een e-mail met daarin een link welke toegang geeft tot ons beveiligde portal voor het aanleveren van gegevens. U wordt stap voor stap in dit proces meegenomen.

In dit stadium dient ook ICT op de hoogte te worden gebracht van de aankomende digitale verkiezingen.

Alle benodigde informatie voor de verkiezing dient uiterlijk 1 week voorafgaand aan de verkiezing in de portal ingevoerd te zijn.

Tot 1 week voor de verkiezing:

De verkiezing wordt volledig doorlopen als TEST en is identiek aan de definitieve verkiezing. Na de test worden de gegevens van de testpersonen gewist. In deze fase ontvangt u tevens de inloggegevens van onze zogenaamde ‘Opkomstmeter’.

Gedurende de test kunnen op- of aanmerkingen en correcties worden doorgegeven.

Verkiezing! 

De e-mailuitnodigingen worden verzonden en de online stem-omgeving is geopend. Kiesgerechtigden  kunnen hun online stem(men) uitbrengen. Op het stembiljet wordt de volgorde van de kandidaten steeds wisselend weergegeven om de invloed van een bevoorrechte positie uit te sluiten.

Na sluiting van de stembus / verkiezing wordt de uitslag zichtbaar binnen onze  ‘live-omgeving’. De uitslag wordt later tevens toegezonden in de vorm van een officieel ‘proces verbaal’ (PDF).

Scroll naar boven