F.A.Q.

Veel gestelde vragen / FAQ's

Onderstaand een overzicht van veel gestelde vragen betreffende kandidaatstelling en OR-verkiezingen

Wie zich verkiesbaar kan stellen, is vastgelegd in het eigen OR-reglement. Doorgaans dienen medewerkers minimaal 6 of 12 maanden in dienst zijn, voorafgaand aan de verkiezing, om zich kandidaat te mogen stellen. Het is aan de OR zelf om hierover in het OR-reglement afspraken te maken.


Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe WOR in werking. Hierin zijn de termijnen voor kandidaatstelling (actief kiesrecht) en stemmen (passief kiesrecht) aangepast naar beiden 3 maanden. Tevens zijn de rechten voor flexwerkers aangepast. Lees meer op onze pagina OnlineORverkiezingen.nl | Verzamelwet SZW - WOR 2022

Alle 'in de onderneming werkzame personen' mogen zich kandidaatstellen en kiezen mits zij voldoende lang in de onderneming werkzaam zijn (per 1-1-2022: 3 maanden). In de praktijk is doorgaans uitsluitend de hoogst (eind verantwoordelijke) algemeen directeur (de CEO) niet verkiesbaar en niet kiesgerechtigd. Overige directieleden doorgaans dus wel. 

 

Lees ook: OnlineORverkiezingen.nl | directieleden in de OR?

De teksten zijn technisch gezien niet gebonden aan een bepaalde maximale teksten. Wij adviseren echter motivaties van maximaal 60 woorden. Dit om 2 redenen:

  1. Lange(re) teksten worden eenvoudigweg niet meer gelezen
  2. Lange teksten hebben bij weergave op een smartphone onoverzichtelijk lange stembiljetten tot gevolg

Bij iedere verkiezing verzenden wij inloggegevens voor ons live-portaal op https://onlineORverkiezingen.nl/live/

In dit liveportaal is gedurende de verkiezing de zogenaamde 'Opkomstmeter' zichtbaar. Deze opkomstmeter toont live het opkomstpercentage.

Na sluiting van de verkiezing wordt op deze plaats de 'voorlopige uitslag' zichtbaar. De officiële uitslag wordt door ons verstrekt in de vorm van een Proces verbaal van de uitslag in PDF.

Als meerdere kandidaten recht hebben op de laatste vrije OR-zetel, is de verkiezing onbeslist en bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van onze 'tombola' om een keuze te maken.

Bij gebruikmaking van de 'tombola', beslist het lot welke kandidaat uiteindelijk in de OR zitting neemt. Alleen als gebruik wordt gemaakt van onze tombola, kunnen wij garant staan voor de objectiviteit van deze einduitslag welke wordt verwerkt in het officiële Proces Verbaal van de verkiezing.

In alle overige situaties vermelden wij de niet besliste uitslag in de vorm van 'oranje balken' in het proces verbaal.

Het aanleveren van informatie gebeurt in een beveiligd 'aanleverportaal'. 

Nadat wij de opdrachtbevestiging hebben ontvangen, versturen wij een e-mail met daarin opgenomen een knop voor toegang tot het aanlever-portaal.

Eenmaal ingelogd, wordt u stapsgewijs door het proces van aanleveren van informatie geleid.

 

Een offerte is vrijblijvend. Tot 21 dagen voor aanvang van de verkiezing kan kostenloos worden geannuleerd. Tussen 21 en 7 dagen voor aanvang is 50% van het overeen gekomen honorarium verschuldigd. Binnen 7 dagen is 100% verschuldigd.

Gedurende een lopende verkiezing kunnen (extra) medewerkers alsnog worden uitgenodigd.

Het verzenden van e-mailuitnodigingen is helaas geen garantie voor een goede verwerking op de ontvangende mailserver.

 

Welke stappen kunnen worden ondernomen:

  1. Check in eerste instantie of de mail in de SPAM-box terecht is gekomen.
  2. Is de betreffende medewerker opgenomen in het totaaloverzicht van kiesgerechtigden (de aangeleverde Excelsheet)?

Indien gewenst, kunnen wij e-mailuitnodigingen nogmaals verzenden. Hierbij checken wij altijd of mogelijkerwijs toch al is gestemd.

 

Indien een e-mailuitnodiging niet kan worden afgeleverd, ontvangen wij vaak een zogenaamde bounce. De verzonden e-mail wordt dus al 'niet af te leveren' gemeld.

 

OnlineORverkiezingen rapporteerd standaard deze bounces, zodat de mogelijkheid bestaat dit te corrigeren. doorgaans betekent dit een correctie van het foutieve e-mailadres of het invoeren van een alternatief (privé) e-mailadres.

Bij kandidaatstellingen of verkiezingen worden veel e-mailuitnodigingen verzonden naar eenzelfde mailserver (...@uwbedrijf.com).

Bij grote aantallen e-mails afkomstig van eenzelfde verzender, bestaat het risico dat deze mailberichten als SPAM worden gekwalificeerd en dus uit veiligheidsoverweging worden tegengehouden.

 

Om deze reden adviseren wij ons verzendende e-mailserver door de ICT-afdeling te laten 'whitelisten'. Hierbij wordt onze mailserver vooraf gekwalificeerd als zijnde een vertrouwde mailserver.

Wij adviseren ook altijd de ICT afdeling op te nemen binnen het testpanel van een verkiezing of kandidaatstelling.

Privégegevens worden tot 8 dagen na afloop van de verkiezing of kandidaatstelling bewaard. Deze termijn van 8 dagen is gelijk aan de bezwaartermijn op de verkiezingsuitslag.

Na 8 dagen wordt de data verwijderd uit al onze systemen.

 

Nee, het uitbrengen van ongeldige stemmen is niet mogelijk. Onze software zorgt ervoor dat altijd voldoende stemmen worden uitgebracht. Als niet aan de voorwaarden voor stemmen wordt voldaan, dan verschijnt een foutmelding (met uitleg) en kan de ongeldige stem niet worden uitgebracht.

Via het aanleverportaal wordt alle informatie aangeleverd. Pas als alle informatie compleet is aangeleverd, wordt de kandidaatstelling of OR-verkiezing door ons ingericht. Mochten er na aanlevering  nog aanpassingen nodig zijn als gevolg van onjuiste of onvolledig aangeleverde informatie. Dan kunnen daarvoor kosten in rekening worden gebracht.

Ja machtigen is mogelijk. Vaak is een machtiging echter niet nodig, maar volstaat vervanging van een zakelijk e-mailadres door een alternatief (privé)e-mailadres.

Mocht een machtiging toch gewenst zijn, geef dan in de Excelsheet met kiesgerechtigden het e-mailadres van de gemachtigde collega door (neem dit op in de kolom machtiging)

Normaal gesproken hebben wij minimaal 1 week nodig voor het inrichten van een kandidaatstelling of OR-verkiezing.

Kortere doorloop is doorgaans mogelijk (tot 2 dagen), maar gaat in overleg. Bij een korte doorlooptijd kan een spoedtoeslag in rekening worden gebracht. Dit wordt vooraf kenbaar gemaakt.

Het aantal leden in een ondernemingsraad (OR) hangt af van de grootte van de organisatie. Onderstaand overzicht is een richtlijn. De OR mag ook zelf bepalen hoeveel leden het heeft. Dit moet dan wel in het OR-reglement omschreven staan.  

 

Aantal leden ondernemingsraad (OR)

Het aantal werknemers bepaalt hoeveel leden een ondernemingsraad (OR) telt.

  • Bij 50 tot 100 werknemers moet een ondernemingsraad 5 leden hebben.
  • Bij 100 tot 200 werknemers moet een ondernemingsraad 7 leden hebben.
  • Bij 200 tot 400 werknemers moet een ondernemingsraad 9 leden hebben.
  • Bij 400 tot 600 werknemers moet een ondernemingsraad 11 leden hebben.
  • Bij 600 tot 1.000 werknemers moet een ondernemingsraad 13 leden hebben.
  • Bij 1.000 tot 2.000 werknemers moet een ondernemingsraad 15 leden hebben.

Let op, voor iedere 1.000 werknemers meer komen er 2 leden bij (tot maximaal 25 leden).

Ook tijdens een lopende verkiezing of kandidaatstelling, kunnen wij nog stemgerechtigden / verkiesbare medewerkers toevoegen. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

Scroll naar boven