Laat je overtuigen!

Acht belangrijke redenen om je kandidaat te stellen:

1) Je vindt dat opgekomen moet worden voor de rechten van medewerkers

Zonder Ondernemingsraad kan een werkgever, zonder overleg, beleid doorvoeren wat goed lijkt te zijn in het belang van het bedrijf zonder goed gekeken te hebben naar ook het personele belang. Als potentieel OR-lid heb je kennis van de (werk)vloer wat vaak verhelderende inzichten geeft. Net als in een goedwerkende democratie is OR-werk vaak een combinatie van oppositie en positie innemen.

2) Weet wat er speelt: in de OR krijg je een bredere kijk op ontwikkelingen in het bedrijf

Om een goed oordeel te kunnen vormen over ontwikkelingen en besluiten, is het belangrijk dat je als OR goed weet wat er speelt. Een onderdeel van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is dan ook het informatierecht. De OR heeft vanuit de WOR recht alle informatie die redelijkerwijs nodig is om een goed oordeel te kunnen vormen op te vragen. Vragen staat vrij!

3) OR-werk kost je geen vrije tijd

Je werkgever moet ervoor zorgen dat voldoende tijd beschikbaar is voor het OR-werk. In principe kost OR-werk dus geen eigen (vrije) tijd.

4) Je krijgt training & scholing

Om in de OR te komen is geen speciale opleiding of opleidingsniveau nodig. Je bent wie je bent, je vertegenwoordigd je collega’s in gesprekken met de bestuurder en of directie. Kom je kennis tekort of mis je vaardigheden? Geen probleem, iedere Ondernemingsraad heeft of als ondernemingsraad lid heb je recht op een budget voor training en opleiding.

5) Bepaal samen de OR-agenda: kaart aan wat jij belangrijk vindt

Als OR-lid kun je onderwerpen inbrengen en bespreekbaar maken. Onderwerpen dienen betrekking te hebben op groepen medewerkers (geen individuele zaken en geen zaken die al in de CAO geregeld zijn), voor de rest is het aan de OR om zaken op de OR-agenda te zetten.

6) Groei als persoon

Spreek met de bestuurder (directie), stel (kritische) vragen en laat de mening van de OR horen. Als beginnend OR-lid is dat best lastig, maar als OR-lid groei je daarin! Ook binnen de OR kun je groeien. Begin als OR-lid, en groei later mogelijk uit tot secretaris, of (vice)voorzitter!

7) Leer luisteren en communiceren

Als OR ben je een team, samen opkomen voor de belangen van je collega's betekent standpunten kenbaar maken in vergaderingen maar ook je achterban raadplegen.

8) Leer oordelen op basis van feiten

Leer afstand te nemen en laat emoties niet de overhand houden. Baseer je op feiten en vorm je eigen oordeel. OR-werk dwingt je om objectief naar onderwerpen te kijken. Een belangrijke les welke ook van pas komt in je privéleven.

Competentieprofiel voor OR-leden

Iedereen kan en mag in de Ondernemingsraad. Als je jezelf herkend in enkele van de onderstaande competenties, dan kun je zomaar eens een goed OR-lid zijn!

Twijfel je of je geschikt bent? Middels scholing (die de OR elke jaar kan krijgen) ontwikkel je competenties en groei je in je rol en uitvoering van taken.

De eigen standpunten op een heldere en effectieve manier overbrengen.

Op het juiste moment beslissingen nemen en standpunten innemen en zich hieraan committeren door ze uit te spreken en/of ernaar te handelen.

 

Op een diplomatieke wijze omgaan met belangentegenstellingen en deze helpen oplossen.

Originele of nieuwe ideeën en oplossingen kunnen bedenken; invalshoeken vinden die afwijken van de gevestigde denkpatronen.

Zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.

Zich houden aan de normen, waarden en omgangsregels die gelden voor de functie en voor decultuur waarin men werkt; niet vatbaar zijn voor frauduleuze handelingen.

Verbale en non-verbale boodschappen op kunnen nemen en begrijpen, doorvragen bij onduidelijkheden.

Spreken in begrijpelijke taal; het taalgebruik aanpassen aan het niveau van de ander.

Op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie.

Optimale resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen, zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van het goed houden van de relatie.

Feiten en mogelijke handelswijzen in het licht van de juiste criteria tegen elkaar afwegen.

Zich bewust tonen van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan.

Zich kunnen verplaatsen in het politieke speelveld; de complexe belangen onderkennen waar stakeholders mee geconfronteerd worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen kunnen inschatten.

Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.

Volhardend zijn en bij tegenslag vasthouden aan de ingezette koers.

Inzicht verwerven in eigen functioneren op allerlei vlakken en op basis hiervan acties ondernemen om competenties zo nodig verder te ontwikkelen.

Bewust zijn van het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Bereidheid om competenties te ontwikkelen zijn zich te ontwikkelen door acties te ondernemen.

 

Scroll naar boven